Semináre anglickej právnej terminológie sú určené pre prekladateľov a tlmočníkov pracujúcich s právnou terminológiou v kombinácii slovenský jazyk - anglický jazyk. Poskytujú praktický pohľad na slovenskú a anglo-americkú právnu úpravu v jednotlivých právnych odvetviach a pomocou cvičení a reálnych právnych dokumentov rozvíjajú schopnosť správne využívať právnu terminológiu a nájsť jej ekvivalenty v cieľovom jazyku

ONLINE podujatie zo série seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov z/do anglického jazyka na tému zmlúv o nájme nehnuteľností (komerčný nájom)


Kedy a kde?
Materiály budú prístupné po registrácii a k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie

Kto?
JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre AJ, lektor právnickej angličtiny pre právnikov a lingvistov

Cena:

55,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 45,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov.


Registrácia prihlášok        

e-mailovou správou na: info@pravnypreklad.sk

 
Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Program seminára (okruhy tém):

1. identifikácia prenajatých nehnuteľností a ich typy
2. rozdiely medzi komerčným a rezidenčným nájmom  
3. podstatné náležitosti nájomnej zmluvy
4. služby spojené s užívaním predmetu nájmu a ich vyúčtovanie
5. zábezpeka a zodpovednosť za poškodenie priestoru
6. doba trvania nájmu a spôsoby jeho ukončenia

7. sankcie za porušenie povinností v nájomnom vzťahu


Prínos seminára:
- prezentácie s audiokomentárom v trvaní cca 180 minút obsahujúce anglickú a slovenskú terminológiu k téme a vysvetlenie ich použitia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- praktický nácvik prekladov súvisiacich právnych textov – v prípade zaslania bude vaša verzia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

‎Právny preklad anglický jazyk - slovenský jazyk‎ pre Online seminár právnej terminológie - Výživné


Podujatie zo série seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov z/do anglického jazyka a druhá časť terminológie rozvodov a určovania výživného


Kto?
JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre AJ, lektor právnickej angličtiny pre právnikov a lingvistov

Cena:

55,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 45,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály .

Registrácia prihlášok                           

e-mailovou správou na: info@pravnypreklad.sk


Program seminára (okruhy tém):
1. druhy rodičovských práv a povinností
2. zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a striedavá starostlivosť    
3. vyživovacia povinnosť a jej druhy, oprávnený a povinný
4. konanie o určení výživného a posudzované okolnosti
5. zročné výživné a bežné výživné a formulácia súdneho výroku
6. zmena a zrušenie vyživovacej povinnosti

7. vymáhanie výživného, náhradné výživné a zanedbanie povinnej výživy


Prínos seminára:
- stručný právny prehľad rodičovských práv a povinností
- porovnanie terminológie výživného s anglo-americkou terminológiou

- rady a diskusia o postupe pri preklade rozsudkov o vyživovacej povinnosti a rodičovských dohôd
- konzultácie o problematických otázkach z pohľadu terminológie a práva, dôraz na spätnú väzbu