Online kurz právnej angličtiny pre právnikov zameraný na písanie zmlúv a právnych textov v angličtine. Ide o súvislý kurz skladajúci sa z prvej voľne prístupnej hodiny a 10 tematických blokov spolu s praktickou prípravou dokumentov - z pohodlia vášho domova či kancelárie a vtedy, keď to vyhovuje vám. Technologická stránka je čo najviac user-friendly, bez online videokonferencií a nutnosti sedieť za počítačom v stanovenom čase.

Bezplatná ochutnávka ku Kurzu civilného procesu v právnej angličtine zameraná na rozdiely medzi trestným a civilným procesom.

Pridajte sa a vyskúšajte si v tejto skrátenej ukážke ako vyzerajú materiály a aktivity v rámci kontinuálneho kurzu

Kurz civilného procesu v právnej angličtine

Kontinuálny kurz priebehu a podaní v civilnom procese v právnej angličtine pre právnikov a lingvistov organizovaný JUDr. Jurajom Kotruszom, advokátom a úradným prekladateľom pre anglický jazyk, externým prekladateľom pre Súdny dvor Európskej únie a lektorom právnej angličtiny pre právnikov a lingvistov


Program kurzu

Ochutnávka: Civilný proces a trestný proces (TU: http://pravnypreklad.sk/course/view.php?id=24)

1. Sústava súdov

2. Sudcovia a súdni úradníci

3. Strany sporu a ich zástupcovia

4. Žaloba a návrhy

5. Vyjadrenie k žalobe a písomné vyjadrenia

6. Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia

7. Predbežné prejednanie sporu a urovnanie

8. Dôkazné prostriedky

9. Rozsudky a uznesenia

10. Právoplatnosť a vykonateľnosť

 

Jednotlivé tematické bloky

- zverejňované raz týždenne na stránke www.pravnypreklad.sk počnúc dňom 19.10.2022

- prezentácie s audiokomentárom v trvaní 60 – 80 minút obsahujúce anglickú terminológiu k jednotlivým témam

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- praktický nácvik formulácie tých úkonov, ktorým sa tematický blok venuje – v prípade zaslania bude vaša verzia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Jazyková úroveň

- požadovaná úroveň znalosti všeobecnej angličtiny – B1 až B2 – potrebná schopnosť formulovať myšlienky do viet

- kurz je úvodom do terminológie civilného procesu (Civil Procedure 101), pasívne sledovanie a zbieranie poznatkov a informácií nevyžaduje skúsenosť s právnou angličtinou

- praktické úlohy – formulácia jednotlivých častí zmluvy bude vyhodnocovaná s ohľadom na existujúcu úroveň účastníka – spätná väzba a návrhy na zlepšenie budú formulované individuálne, vzhľadom na úroveň daného účastníka

 

Cena kurzu a platobné podmienky

- prvá hodina ZADARMO pre všetkých záujemcov

- prihlásenie na celý kurz (10 platených tematických blokov) najneskôr

do 16.9.2022 (záväzná prihláška na celý kurz) mailom na info@pravnypreklad.sk

- cena kurzu: 300,- € (t. j. 30,- € za každý platený tematický blok) splatná v dvoch častiach, early bird cena 250,- € pri registrácii do 30.9.2022

•       prvá časť (50 % z ceny kurzu) splatná pri registrácii

•       druhá časť splatná pred šiestym plateným blokom

- zľava 20 % z ceny kurzu pri registrácii 3 a viacerých osôb z jednej spoločnosti / advokátskej kancelárie

 

 

 

 


Nultá časť Kurzu obchodných spoločností v právnej angličtine pre právnikov prístupná všetkým záujemcom ZADARMO. Vyskúšajte si ako budú vyzerať jednotlivé bloky kurzu a či vám takýto spôsob štúdia vyhovuje. 

Kontinuálny kurz štruktúry a dokumentácie obchodných spoločností v právnej angličtine pre právnikov organizovaný JUDr. Jurajom Kotruszom, advokátom a úradným prekladateľom pre anglický jazyk, externým prekladateľom pre Súdny dvor Európskej únie a lektorom právnej angličtiny pre právnikov a lingvistov

Program kurzu

Ochutnávka: Formy podnikania (TU: http://pravnypreklad.sk/course/view.php?id=28)

1. Druhy obchodných spoločností v SR a v anglo-americkom systéme

2. Štruktúra spoločnosti a výpis z registra

3. Zakladateľské dokumenty

4. Valné zhromaždenie a jeho priebeh

5. Štatutárne orgány a ich činnosť

6. Obchodné podiely a ich prevod

7. Akcie

8. Zmeny v obchodnej spoločnosti

9. Účtovné závierky a kontrola činnosti

10. Likvidácia spoločnosti a konkurz

 

Jednotlivé tematické bloky

- zverejňované raz týždenne na stránke www.pravnypreklad.sk počnúc Ochutnávkou 

- prezentácie s audiokomentárom v trvaní 60 – 80 minút obsahujúce anglickú terminológiu k jednotlivým témam

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- praktický nácvik formulácie tých dokumentov, ktorým sa tematický blok venuje – v prípade zaslania bude vaša verzia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Jazyková úroveň

- požadovaná úroveň znalosti všeobecnej angličtiny – B1 až B2 – potrebná schopnosť formulovať myšlienky do viet

- kurz je poňatý ako úvod do dokumentácie obchodných spoločností (Business Entities 101), pasívne sledovanie kurzu a zbieranie poznatkov a informácií nevyžaduje žiadnu skúsenosť s právnou angličtinou

- praktické úlohy – formulácia jednotlivých častí zmluvy bude vyhodnocovaná s ohľadom na existujúcu úroveň účastníka – spätná väzba a návrhy na zlepšenie budú formulované individuálne, vzhľadom na úroveň daného účastníka

 

Cena kurzu a platobné podmienky

- prvá hodina ZADARMO pre všetkých záujemcov

- prihlásenie na celý kurz (10 platených tematických blokov) je možné kedykoľvek (záväzná prihláška na celý kurz) mailom na info@pravnypreklad.sk

- cena kurzu: 250,- € (t.j. 25,- € za každý platený tematický blok) splatná v dvoch častiach:

1. prvá časť 125,- € (50 % z ceny kurzu) splatná pri registrácii prihlášky, t.j. pred prvým plateným blokom

2. druhá časť 125,- € (50 % z ceny kurzu) splatná pred šiestym plateným blokom

- zľava 10 % z ceny kurzu pri registrácii 3 a viacerých osôb z jednej spoločnosti / advokátskej kancelárie

Nultá časť Kurzu tvorby zmlúv v právnej angličtine pre právnikov prístupná všetkým záujemcom ZADARMO. Vyskúšajte si ako budú vyzerať jednotlivé bloky kurzu a či vám takýto spôsob štúdia vyhovuje. 

Kontinuálny kurz prípravy zmluvných textov v právnej angličtine organizovaný JUDr. Jurajom Kotruszom, advokátom a úradným prekladateľom pre anglický jazyk, externým prekladateľom pre Súdny dvor Európskej únie a lektorom právnej angličtiny pre právnikov a lingvistovProgram kurzu

Desať tematických blokov zameraných na tvorbu zmlúv v právnej angličtine:

Ochutnávka: Názvy zmlúv + aplikovateľná právna úprava

1. Zmluvné strany a zástupcovia pri uzatváraní zmluvy

2. Štruktúra zmluvy, preambula a definície

3. Predmet zmluvy, vymedzenie práv a povinností

4. Nepeňažné povinnosti a zmluvné typy

5. Vady plnenia a nároky z vád

6. Peňažná povinnosť, splatnosť plnenia a plnenie v splátkach

7. Porušenie zmluvy, úroky z omeškania, strata výhody splátok

8. Zabezpečenie záväzkov, zmluvná pokuta, ručenie

9. Trvanie zmluvy, nadobudnutie účinnosti, spôsoby ukončenia zmluvy

10. Technické ustanovenia, záverečné ustanovenia


Jednotlivé tematické bloky

- zverejňované raz týždenne na stránke www.pravnypreklad.sk počnúc pondelkom 5.10.2020

- prezentácie s audiokomentárom v trvaní 60 – 80 minút obsahujúce anglickú terminológiu k jednotlivým témam, celkovo až 12 hodín audiokomentárov

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- praktický nácvik formulácie tej časti zmluvy, ktorej sa tematický blok venuje – v prípade zaslania bude vaša verzia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Jazyková úroveň

- požadovaná úroveň znalosti všeobecnej angličtiny – B1 až B2 – potrebná schopnosť formulovať myšlienky do viet

- kurz je poňatý ako úvod do zmluvnej terminológie (Contract Drafting 101), pasívne sledovanie kurzu a zbieranie poznatkov a informácií nevyžaduje žiadnu skúsenosť s právnou angličtinou

- praktické úlohy – formulácia jednotlivých častí zmluvy bude vyhodnocovaná s ohľadom na existujúcu úroveň účastníka – spätná väzba a návrhy na zlepšenie budú formulované individuálne, vzhľadom na úroveň daného účastníka

 

Cena kurzu a platobné podmienky

- k dispozícii ZADARMO ochutnávka pre všetkých záujemcov

- prihlásenie na celý kurz (10 platených tematických blokov) najneskôr do 4.10.2020 (záväzná prihláška na celý kurz) mailom na info@pravnypreklad.sk

- cena kurzu: 250,- € (t.j. 25,- € za každý platený tematický blok) splatná v dvoch častiach:

1. prvá časť 125,- € (50 % z ceny kurzu) splatná pri registrácii prihlášky, t.j. pred prvým plateným blokom

2. druhá časť 125,- € (50 % z ceny kurzu) splatná pred šiestym plateným blokom

- zľava 10 % z ceny kurzu pri registrácii 3 a viacerých osôb z jednej spoločnosti / advokátskej kancelárie