Semináre organizované od roku 2017 pre úradných prekladateľov a tlmočníkov zamerané na jednotlivé oblasti našej činnosti s dôrazom na praktickú stránku a súvisiacu legislatívu 

Celodenný seminár pre úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov (bez ohľadu na jazykovú kombináciu) a záujemcov o túto činnosť, zameraný na účtovanie odmien a náhrad úradných prekladateľov a na informácie o pripravovanej novele stavovských vyhlášok a iniciatíva na zvýšenie odmien – podpisová akcia


Kedy a kde?                          

Kedykoľvek Vám to vyhovuje v pohodlí Vášho domova alebo kancelárie

                                                                             

Kto?

JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre anglický jazyk, člen skúšobnej komisie na odbornej skúške úradného prekladateľa tlmočníka v roku 2015 a člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT)

https://www.facebook.com/pravnypreklad


Cena:                           

poplatok 89,- € za on-line prístup

 

Program seminára (okruhy tém):

1. tlmočné a spôsoby určenia tarifnej odmeny
2. dohoda so zadávateľom o odmene a jej náležitosti

3. zvýšenie a zníženie tarifnej odmeny
4. náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času

5. vyúčtovanie odmeny – praktická demonštrácia

6. priznanie a vyplatenie odmeny orgánom verejnej moci
7. praktické otázky spojené s účtovaním a evidenciou úradných prekladov a tlmočenia

8. stav pripravovanej novely vyhlášok o činnosti tlmočníkov a prekladateľov, iniciatíva na zvýšenie odmien

Prínos seminára:

- poskytnutie praktického pohľadu na platnú právnu úpravu v oblasti účtovania odmeny a náhrad pri vyhotovovaní úradných prekladov  a úradného tlmočenia s cieľom dosiahnutia čo najvyššej odmeny
- diskusia o sporných a neupravených otázkach, zorientovanie sa v súvisiacich právnych predpisoch

- možnosť spätnej väzby a výmeny skúsenosti s ostatnými úradnými prekladateľmi a úradnými tlmočníkmi

- podpora iniciatívy na zvýšenie odmien prekladateľov a tlmočníkov v rámci pripravovanej novely


Registrácia prihlášok:                  

kedykoľvek prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk


ONLINE seminár pre ZAČÍNAJÚCICH úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov (bez ohľadu na jazykovú kombináciu), zameraný na vstup do praxe a všetky potrebné kroky na úspešný štart


Kedy a kde?                          

Po registrácii prihlášky a po zaplatení registračného poplatku budú všetky materiály sprístupnené u Vás doma či v kancelárii a k dispozícii kedykoľvek Vám to bude vyhovovať

                                                                             

Kto?
JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre anglický jazyk, člen skúšobnej komisie na odbornej skúške úradného prekladateľa tlmočníka v roku 2015 a člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT), ktorý už štyri roky organizuje tieto podujatia pre úradných prekladateľov a tlmočníkov v Bratislave a v Košiciach


Program seminára (okruhy tém):

1. Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti

2. Vyhotovenie pečiatky a jej používanie

3. Preukaz a jeho používanie

4. Prihlasovanie sa do denníka a zapisovanie úkonov

5. Rozdiely v prijímaní zákaziek od súkromných a verejných zadávateľov

6. Vyúčtovanie odmeny a jej priznanie 

7. Elektronické úradné preklady a potrebné vybavenie

8. Ako začať v praxi

 

Prínos seminára:
- poskytnutie praktického pohľadu na potrebné prvé kroky a administratívne úkony prekladateľov a tlmočníkov po zápise do zoznamu

- súhrnný prehľad všetkých dostupných fór a zdrojov informácií o činnosti úradných prekladateľov a tlmočníkov

- možnosť spätnej väzby a výmeny skúsenosti s ostatnými úradnými prekladateľmi a úradnými tlmočníkmi prostredníctvom uzavretého diskusného fóra

 
Technická stránka:

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Cena:

70 

V poplatku sú zahrnuté poskytnuté materiály, tri hodiny audio komentára, praktické ukážky, vzory dokumentov používaných v prekladateľskej praxi a možnosť online komunikácie s lektorom a ostatnými účastníkmi seminára cez uzavreté online diskusné fórum s možnosťou výmeny skúseností a kladenia doplňujúcich otázok.

 

Registrácia prihlášok:                                

prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk


ONLINE seminár pre úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov (bez ohľadu na jazykovú kombináciu), zameraný na činnosť v období koronakrízy, zmeny, obmedzenia a možnosti podpory a pomoci


Kedy a kde?                                                                                                                            

Všetky materiály sprístupnené v sobotu 01.05.2020 od 9:30 u Vás doma či v kancelárii

                                                                             

Kto?
JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre anglický jazyk, člen skúšobnej komisie na odbornej skúške úradného prekladateľa tlmočníka v roku 2015 a člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT), ktorý už tri roky organizuje tieto podujatia pre úradných prekladateľov a tlmočníkov v Bratislave a v Košiciach

https://www.facebook.com/pravnypreklad

www.pravnypreklad.sk


Cena:                                                                                                                                                 

70,- €, znížený poplatok 60,- € pre kolegyne a kolegov, ktorí sa zúčastnili už aspoň jedného z mojich podujatí (v prihláške uveďte aspoň jedno podujatie, ktorého ste sa zúčastnili)

V poplatku sú zahrnuté poskytnuté materiály, štyri hodiny audiokomentára, vzory tlačív spomínaných na seminári a možnosť online komunikácie s lektorom a ostatnými účastníkmi seminára cez uzavreté online diskusné fórum s možnosťou výmeny skúseností a kladenia doplňujúcich otázok.

 

Registrácia prihlášok:                                                                                                                                

najneskôr do 30.04.2020 prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk

 

Technická stránka:                                                                                                                                

Materiály budú od 1. mája prístupné online na internetovej stránke s prístupom len pre registrovaných účastníkov pomocou zaslaných prístupových údajov. Nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach.

Potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov. Účastníci dostanú podrobné pokyny a návod na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý.

Program seminára (okruhy tém):

1. vysvetlenie súčasného stavu – obmedzenia vyplývajúce z krízového stavu a ich vplyv na činnosť úradných tlmočníkov a prekladateľov
2. obmedzenia v činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, kontakt so súkromnými zadávateľmi

3. právne postavenie úradného prekladateľa a tlmočníka vo vzťahu k štátom ponúkanej pomoci
4. sociálna pomoc a možnosti jej čerpania úradným prekladateľom a tlmočníkom

5. hospodárska pomoc a možnosti jej čerpania úradným prekladateľom a tlmočníkom

6. možnosti v oblasti daňových a odvodových povinností

7. možnosti ponúkané bankami

 

Prínos seminára:
- poskytnutie praktického pohľadu na osobitosti činnosti prekladateľov a tlmočníkov v krízovom období, informácie o režime fungovania súdov a orgánov činných v trestnom konaní

- súhrnný prehľad všetkých prijatých opatrení zo strany štátu, ktoré môžu využiť úradní prekladatelia a tlmočníci, spolu s formulármi na ich využitie
- možnosť spätnej väzby a výmeny skúsenosti s ostatnými úradnými prekladateľmi a úradnými tlmočníkmi prostredníctvom uzavretého diskusného fóra