Kontinuálny kurz prípravy zmluvných textov v právnej angličtine organizovaný JUDr. Jurajom Kotruszom, advokátom a úradným prekladateľom pre anglický jazyk, externým prekladateľom pre Súdny dvor Európskej únie a lektorom právnej angličtiny pre právnikov a lingvistovProgram kurzu

Desať tematických blokov zameraných na tvorbu zmlúv v právnej angličtine:

Ochutnávka: Názvy zmlúv + aplikovateľná právna úprava

1. Zmluvné strany a zástupcovia pri uzatváraní zmluvy

2. Štruktúra zmluvy, preambula a definície

3. Predmet zmluvy, vymedzenie práv a povinností

4. Nepeňažné povinnosti a zmluvné typy

5. Vady plnenia a nároky z vád

6. Peňažná povinnosť, splatnosť plnenia a plnenie v splátkach

7. Porušenie zmluvy, úroky z omeškania, strata výhody splátok

8. Zabezpečenie záväzkov, zmluvná pokuta, ručenie

9. Trvanie zmluvy, nadobudnutie účinnosti, spôsoby ukončenia zmluvy

10. Technické ustanovenia, záverečné ustanovenia


Jednotlivé tematické bloky

- zverejňované raz týždenne na stránke www.pravnypreklad.sk počnúc pondelkom 5.10.2020

- prezentácie s audiokomentárom v trvaní 60 – 80 minút obsahujúce anglickú terminológiu k jednotlivým témam, celkovo až 12 hodín audiokomentárov

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- praktický nácvik formulácie tej časti zmluvy, ktorej sa tematický blok venuje – v prípade zaslania bude vaša verzia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Jazyková úroveň

- požadovaná úroveň znalosti všeobecnej angličtiny – B1 až B2 – potrebná schopnosť formulovať myšlienky do viet

- kurz je poňatý ako úvod do zmluvnej terminológie (Contract Drafting 101), pasívne sledovanie kurzu a zbieranie poznatkov a informácií nevyžaduje žiadnu skúsenosť s právnou angličtinou

- praktické úlohy – formulácia jednotlivých častí zmluvy bude vyhodnocovaná s ohľadom na existujúcu úroveň účastníka – spätná väzba a návrhy na zlepšenie budú formulované individuálne, vzhľadom na úroveň daného účastníka

 

Cena kurzu a platobné podmienky

- k dispozícii ZADARMO ochutnávka pre všetkých záujemcov

- prihlásenie na celý kurz (10 platených tematických blokov) najneskôr do 4.10.2020 (záväzná prihláška na celý kurz) mailom na info@pravnypreklad.sk

- cena kurzu: 250,- € (t.j. 25,- € za každý platený tematický blok) splatná v dvoch častiach:

1. prvá časť 125,- € (50 % z ceny kurzu) splatná pri registrácii prihlášky, t.j. pred prvým plateným blokom

2. druhá časť 125,- € (50 % z ceny kurzu) splatná pred šiestym plateným blokom

- zľava 10 % z ceny kurzu pri registrácii 3 a viacerých osôb z jednej spoločnosti / advokátskej kancelárie